• آیین نامه کارآموزی
  • فرم کارآموزی
  • فرمت گزارش
  • مراحل کارآموزی
  • گزارش كارآموزي سما بناب

  • روند اجرای طرح
  • فرم صفر طرح پژوهشي سما بناب
  • قـرارداد اجرای طر ح پـژوهشـي سما


  • بخشنامه تشویق مقالات
  • درج عنوان مقالات ارایه شده در کنفرانس های داخلی و خارجی
  • فرم درخواست تشويق مقالات علمي1