نوع اطلاعیهتاریخروزنام استادتوضیحات
جبرانی 86/8/13 شنبه پروین عباسپور درس: صایای امام * ساعت:9/30-8 * کلاس:207
جبرانی 96/8/13 شنبه رضا ایمانی درس:مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی * ساعت:9/30-8 * کلاس:سایت1
جبرانی 96/8/14 یکشنبه سمیه مختاری درس:زبان فنی * ساعت:14-12/30 * کلاس:سایت 1
جبرانی 96/8/14 یکشنبه سمیه مختاری درس:مبانی اینترنت * ساعت:15/30-14 * کلاس:سایت 1
جبرانی 96/9/19 یکشنبه مجتبی باقری درس:ماشینDc ساعت:14-12/30 کلاس 202
جبرانی 96/9/26 یکشنبه مجتبی باقری درس:ماشینDc ساعت:14-12/30 کلاس 202
جبرانی 96/9/19 پنج شنبه پرویز آبک درس:حقوق تجارت * زمان:15/30-14 * کلاس:301
جبرانی 96/9/16 پنج شنبه فاطمه خداداد درس:وصایای امام * ساعت:9/30-8 * کلاس:201